Borgerhoff & Lamberigts

Privacybeleid

1. Contactgegevens

Deze website wordt beheerd door BORGERHOFF & LAMBERIGTS (voor de contactgegevens: zie artikel 3 van onderdeel IV.). Voor al uw vragen en opmerkingen i.v.m. deze kennisgeving en de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website kan u terecht op het hieronder vermeld adres van BORGERHOFF & LAMBERIGTS of op het e-mailadres info@borgerhoff-lamberigts.be

2. Toepassing

BORGERHOFF & LAMBERIGTS verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de gevallen en voor de doeleinden zoals hierna vermeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die BORGERHOFF & LAMBERIGTS aanbiedt.

Door het gebruik van de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website aanvaardt u de toepassing van het privacybeleid van BORGERHOFF & LAMBERIGTS alsook van haar algemene voorwaarden (zie bovenaan deze pagina).

BORGERHOFF & LAMBERIGTS kan dit privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als wijzigingen van dermate invloed zijn op de wijze waarop BORGERHOFF & LAMBERIGTS de al door BORGERHOFF & LAMBERIGTS bewaarde persoonsgegevens verwerkt of openbaar maakt, zal BORGERHOFF & LAMBERIGTS de websitegebruiker vragen een nieuwe versie van dit privacybeleid te aanvaarden zodra deze is gewijzigd. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht bij het eerste gebruik door de websitegebruiker van de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website na communicatie en in voorkomend geval aanvaarding van de wijziging van dit privacybeleid.

3. Beleid

BORGERHOFF & LAMBERIGTS respecteert uw privacy en wil u aan de hand van deze kennisgeving informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Hoewel het merendeel van de informatie van de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website toegankelijk is zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist BORGERHOFF & LAMBERIGTS in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven.

De persoonsgegevens worden hoe dan ook enkel verzameld wanneer de websitegebruiker deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website of op basis van ons cookiebeleid.

Het loutere doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor BORGERHOFF & LAMBERIGTS om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wettelijke regels. Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk om in te loggen m.b.v. een account op een sociale netwerksite. Ook op die manier worden een aantal persoonsgegevens aan BORGERHOFF & LAMBERIGTS medegedeeld. Het inloggen a.d.h.v. de voormelde account geldt als toestemming voor deze mededeling. Ten slotte kan BORGERHOFF & LAMBERIGTS haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die BORGERHOFF & LAMBERIGTS van derden verkrijgt.

BORGERHOFF & LAMBERIGTS verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de uitdrukkelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen.

De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot de website van BORGERHOFF & LAMBERIGTS, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.

BORGERHOFF & LAMBERIGTS garandeert dat zij de ontvangen persoonsgegevens enkel gebruikt voor de doelen uitdrukkelijk omschreven in dit privacybeleid. Iedere verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld zal alleen gebeuren met uw toestemming en volgens de toepasselijke wettelijke regels. In het algemeen verwerkt BORGERHOFF & LAMBERIGTS enkel persoonsgegevens om met u contact op te nemen, om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bestelde of waarvoor u registreerde, om u te informeren over haar eigen aanbod en dat van haar commerciële partners en deze te kunnen personaliseren en voor direct marketing doeleinden.

Als u een product of dienst aankoopt bij BORGERHOFF & LAMBERIGTS, verzamelt BORGERHOFF & LAMBERIGTS, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de persoonsgegevens die u ons geeft, zoals uw naam en achternaam, adres of e-mailadres en betalingsgegevens. Deze informatie is nodig om uw transactie te verwerken, en voor de levering van onze producten en diensten (inclusief boekhouding en facturatie) en voor de klantenservice van BORGERHOFF & LAMBERIGTS. Dit is een contractuele vereiste om BORGERHOFF & LAMBERIGTS in staat te stellen de door u gevraagde transactie uit te voeren of voor te bereiden. Indien de hierboven vermelde informatie niet wordt verstrekt, is het onmogelijk om de transactie uit te voeren.

BORGERHOFF & LAMBERIGTS kan geaggregeerde of anonieme persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, zowel voor zichzelf als voor derden.

In ieder geval kan BORGERHOFF & LAMBERIGTS persoonsgegevens verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om hun diensten te evalueren.

Het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, zowel voor BORGERHOFF & LAMBERIGTS zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren, al kan uit de weigering volgen dat bepaalde onderdelen van de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website en/of bepaalde producten of diensten niet langer beschikbaar zullen zijn.

Deze commerciële partners zullen te allen tijde verbonden worden aan dezelfde privacy verplichtingen. Het gaat onder meer om:

 • Borgerhoff & Lamberigts TV
  Burgstraat 18K
  9000 Gent
  België
 • TagMag
  Burgstraat 18K
  9000 Gent
  België

BORGERHOFF & LAMBERIGTS biedt een aantal diensten aan in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt via de BORGERHOFF & LAMBERIGTS -website kan BORGERHOFF & LAMBERIGTS de daarbij verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan deze onderneming. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens. BORGERHOFF & LAMBERIGTS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere ondernemingen en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van BORGERHOFF & LAMBERIGTS.

Het is mogelijk om BORGERHOFF & LAMBERIGTS te melden dat u (i) niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod en (ii) bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. de link die aan de elektronische communicatie van BORGERHOFF & LAMBERIGTS wordt toegevoegd alsook via het volgende e-mailadres: info@borgerhoff-lamberigts.be. In dit geval worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij (i) BORGERHOFF & LAMBERIGTS kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of (ii) dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van enige rechtsvorderingen.

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op verbetering, verwijdering, of beperking ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan BORGERHOFF & LAMBERIGTS. De websitebezoeker heeft ook een recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Hij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica, de betekenis en de beoogde gevolgen van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. Voor zover BORGERHOFF & LAMBERIGTS gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar BORGERHOFF & LAMBERIGTS, op het e-mailadres info@borgerhoff-lamberigts.be, met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage. Dezelfde bijlagen zijn vereist indien u BORGERHOFF & LAMBERIGTS per brief wenst te contacteren, a.d.h.v. de voormelde contactgegevens. BORGERHOFF & LAMBERIGTS poogt deze verzoeken ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te beantwoorden.

In principe bewaart BORGERHOFF & LAMBERIGTS de persoonsgegevens voor onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk een andere periode wordt vermeld of tenzij u een aankoop heeft gedaan bij BORGERHOFF & LAMBERIGTS in welk geval uw contactgegevens voor deze aankoop en andere gegevens nodig voor de uitvoering van deze koopovereenkomst 10 jaar worden bijgehouden of zolang de garantie loopt op het product.

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van BORGERHOFF & LAMBERIGTS, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, nemen BORGERHOFF & LAMBERIGTS en haar serviceproviders redelijke voorzorgsmaatregelen en past BORGERHOFF & LAMBERIGTS algemeen erkende beveiligingsstandaarden toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, worden geopend, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of vernietigd.

Persoonsgegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de informatie.

In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België gevestigd te B-1000, Brussel, Drukpersstraat 35, www.privacycommission.be) die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande de voorwaarden van dit privacybeleid, kan de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens buiten de voorwaarden van dit privacybeleid om gebeuren, voor zover voorzien is in enige toepasselijke privacy wetgeving of andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is. In het bijzonder kan BORGERHOFF & LAMBERIGTS persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien BORGERHOFF & LAMBERIGTS te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, ii) de rechten of eigendommen van BORGERHOFF & LAMBERIGTS te beschermen en te verdedigen, iii) in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

De website van BORGERHOFF & LAMBERIGTS kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarop dit privacybeleid niet van toepassing is aangezien deze worden beheerd door derden. Wanneer u op één van deze hyperlinks klinkt, kunt u naar een andere website worden doorgestuurd. BORGERHOFF & LAMBERIGTS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van haar.